Zakelijke gedragsregels

We hanteren Ethische, Anti-corruptie én Menselijke en Sociale Rechten gedragscodes.

Ethische Gedragscode

Vanzelfsprekend leven al onze medewerkers de voor hen geldende wetten en voorschriften na. Maar we verwachten bovendien dat ze zich in hun gedrag – in alle omstandigheden en in alle landen – ook laten inspireren door onze professionele ethische principes. We verwachten van hen onder andere onberispelijk gedrag. Gedrag dat is gebaseerd op de integriteit, de loyaliteit, het respect voor de waardigheid en de individuele rechten van hun collega’s en andere mensen met wie ze te maken hebben.

Onze professionele ethische principes staan omschreven in onze VINCI Ethische Gedragscode.

Waarom hebben we ze vastgelegd? Onze onderneming is gebaseerd op krachtige waarden. Die geven vorm aan onze cultuur en bepalen onze handelingen. Meestal blijven waarden impliciet of worden ze alleen mondeling uitgesproken. Maar het is belangrijk om ze te vertalen naar expliciete gedragsregels voor interne en externe contacten.

In alle landen ter wereld is corruptie verboden. VINCI geeft naast de Ethische Gedragscode, waarin gedragsregels vastgelegd zijn waaraan al onze business units en medewerkers in Nederland voldoen, extra aandacht aan anticorruptie. Er wordt specifiek aandacht gegeven op het signaleren van corruptierisico’s en op de uitvoering van preventieve maatregelen.

Deze gedragsregels, samen met onze overtuigingen en inzet, verenigen ons. We verwachten van al onze werknemers dat ze deze code zeer zorgvuldig toepassen. Dat verwachten we tevens van de nieuwe medewerkers die we jaarlijks verwelkomen. Ook daarom is het belangrijk dat onze gedragsregels zijn vastgelegd.

Download hier de VINCI-Ethische-gedragscode.

Menselijke en Sociale rechten gedragscode

Als internationale groep werkt VINCI bij haar projecten en in haar bedrijven met tal van werknemers die we rechtstreeks of via onderaannemers in dienst nemen. Hoewel de institutionele context en het arbeidskader van landen aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen, voelen wij het als onze plicht om overal respect te tonen voor de rechten van die medewerkers en van de lokale gemeenschappen die gevolgen kunnen ondervinden van onze projecten en activiteiten. In 2003 heeft VINCI het Wereldverdrag van de Verenigde Naties ondertekend en daarmee beloofd de naleving van mensenrechten in haar invloedssfeer te ondersteunen en bevorderen.

De VINCI-bedrijven opereren in een toenemend aantal landen. Daarom hebben we precieze en gemeenschappelijke verbintenissen op het gebied van mensenrechten vastgelegd in de vorm van richtlijnen. Daarmee trekken we de lijn door van het Manifesto, dat ingaat op alle terreinen waar we als onderneming verantwoordelijk voor zijn. We hebben in de gids de grootste risico’s op schendingen gebundeld in arbeidsmigratie en recruitment, arbeidsvoorwaarden, huisvesting, werkmethoden met betrekking tot de mensenrechten in de waardenketen en de lokale gemeenschappen. Elke business unit in Nederland neemt in zijn eigen bedrijfsvoering maatregelen om deze zaken goed te regelen voor haar medewerkers.

Download hier de VINCI-Menselijke-en-sociale-rechten gedragscode.

Gedragscode tegen corruptie

Ons Manifesto bevordert de naleving van ethische principes. Onze Ethische en gedragscode legt de gedragsregels vast die van toepassing zijn op al onze business units en op al onze medewerkers. De bestrijding van corruptie staat in het middelpunt van deze principes.
Voor al onze medewerkers betekent dit dat ze zich op een onberispelijke manier moeten gedragen en dat ze in het kader van hun activiteiten corruptie moeten voorkomen. Hiermee worden ze geholpen door de Code tegen corruptie waarin maatregelen staan voor corruptiebestrijding, de identificatie van corruptierisico’s en de uitvoering van preventieve acties. Het doel van deze gedragscode is het uitbreiden van de regels die zijn vastgelegd in onze Ethische en gedragscode, met betrekking tot de bestrijding van de verschillende vormen van corruptive.

Download hier de Gedragscode tegen corruptie.