Ethisch handelen: bijdragen aan de kwaliteit van de wereld

Onze onderneming is ontstaan in en uit de wereld en is er onlosmakelijk mee verbonden. De kwaliteit van de wereld bepaalt de kwaliteit van onze onderneming en daarnaast die van ons leven als individuele medewerkers en als privépersonen. Ethisch handelen levert een belangrijke bijdrage aan die kwaliteit. Bovendien is ethisch handelen tegenwoordig terecht de sleutel tot het verwerven van opdrachten en tot onze relatie met gelijkstemde klanten.

Daarom werken we op basis van zakelijke gedragsregels die met waarden en normen helderheid verschaffen over onze ethische principes en werkwijzen. Uiteraard vormen ze ook de basis voor onze samenwerking met onderaannemers en toeleveranciers. Ze worden toegepast door al onze business units, over de hele wereld en dus ook in Nederland. Vanuit VINCI zijn er twee gedragscodes opgesteld, de Ethische én de Sociale & Menselijke Rechten gedragscodes. Deze maken deel uit van onze zakelijke gedragsregels. Onze gedragsregels zijn niet vrijblijvend. Ze maken deel uit van beoordelingen én onze interne controles en audits.

Werken op basis van ethische normen uit internationale verdragen

De 8 overtuigingen van ons Manifesto – waarvan ‘Voldoen aan ethische principes’ er één is – zijn ontleend aan de doelstellingen van het Global Compact van de Verenigde Naties dat door VINCI werd ondertekend. Daarmee houden alle medewerkers van VINCI en VINCI Energies zich aan normen die voortvloeien uit de volgende internationale afspraken en verdragen:

  • de Universele Verklaring van de rechten van de mens (UVRM)
  • de VN-richtlijnen inzake het bedrijfsleven en de mensenrechten
  • de fundamentele afspraken van de Internationale Labourorganisatie (ILO)
  • de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
  • het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR)
  • het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ICESR)